Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 25-5-2023

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: G. van Maanen Handelsonderneming B.V./ Kärcher Voorthuizen / DIBO Voorthuizen
Vestigingsadres: Baron van Nagellstraat 90 A (3781 AT) Voorthuizen
E-mailadres: info@karchervoorthuizen.nl
Telefoonnummer: 0342 – 474 555
Whatsapp: 06 – 53 222 005
KvK-nummer: 08077938

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden door G. van Maanen Handelsonderneming / Kärcher Voorthuizen / DIBO Voorthuizen (hierna: Opdrachtnemer) met Opdrachtgever.
2.2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden tezamen ook wel aangeduid als ‘Partijen’.
2.3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn in beginsel niet van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen zijn.
2.4. Indien een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden niet van toepassing is, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden eventueel in overleg omtrent een nieuwe bepaling ter vervanging van de niet van toepassing zijnde bepaling.
2.5. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Indien hiervan sprake is, zal Opdrachtnemer dit kenbaar maken op zijn website of Opdrachtgever op de hoogte stellen van een dergelijke wijziging. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van wijziging van de algemene voorwaarden, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na ter kennisstelling uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen een dergelijke wijziging. In dat laatste geval zullen de bestaande algemene voorwaarden van toepassing blijven op bestaande contractrelatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot de contractuele einddatum.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand bij het aanvaarden van het aanbod van Opdrachtnemer door Opdrachtgever.
3.2. Indien partijen de overeenkomst mondeling overeenkomen, bevestigt Opdrachtnemer de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan Opdrachtgever.

Artikel 4. Aanbiedingen
4.1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door Opdrachtnemer verstrekte gegevens.
4.2. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Opdrachtnemer alleen indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk akkoord zijn verklaard.
4.3. Voor onjuistheden met betrekking tot afbeeldingen, vermelding maten, capaciteit, gewicht en prijzen kan Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld.
4.4. Indien het gewenste gehuurde niet (tijdig) voor de huurperiode van Opdrachtgever gereed is, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om zoveel mogelijk overeenkomstige het oorspronkelijk gehuurde in te zetten voor de huurperiode.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5.2. Bij het aangaan van de overeenkomst gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd.

Artikel 6. Huurperiode
6.1. Opdrachtnemer stelt samen met Opdrachtgever voorafgaand aan de huurperiode een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het gehuurde bevinden, wordt aangegeven.
6.2. De looptijd van de huurperiode wordt nader gespecificeerd in de tussen Partijen gesloten huurovereenkomst, waarbij de minimale huurperiode één dag bedraagt. Opdrachtnemer is niet verplicht de huurperiode te verlengen.
6.3. Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen, zoals bijvoorbeeld ook (maar niet uitsluitend) zondagen, feestdagen en vrije dagen, meegerekend. Een gedeelte van een dag geldt hierbij als een hele dag.
6.4. Indien het gehuurde niet tijdig binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd aan Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop het huurobject alsnog wordt geretourneerd.
6.5. De huurperiode eindigt nadat de Opdrachtnemer het huurobject heeft ingenomen door middel van een inspectie en akkoordbevinding. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het gehuurde wordt door Opdrachtgever niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.

Artikel 7. Ophalen en inleveren gehuurde
7.1. Het gehuurde wordt bij de aanvang en bij het einde van de huurperiode door Opdrachtnemer respectievelijk afgeleverd en opgehaald of door Opdrachtgever opgehaald en afgeleverd op het tijdstip en op de locatie zoals omschreven in de huurovereenkomst. De kosten van afleveren en ophalen zijn vermeld in de huurovereenkomst.
7.2. Opdrachtgever dient het gehuurde in de staat zoals Opdrachtgever het gehuurde heeft opgehaald in te leveren.
7.3. Het gehuurde dient tijdens openingstijden ingeleverd of opgehaald te worden en in ontvangst genomen te worden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever mag het gehuurde slechts met toestemming van Opdrachtnemer buiten openingstijden inleveren. Het inleveren komt dan voor eigen risico van Opdrachtgever.
7.4. Opdrachtgever dient het gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de huurovereenkomst tussen partijen eindigt aan Opdrachtnemer af te geven, tenzij voor die tijd tijdig schriftelijk tussen partijen overeengekomen is dat de overeenkomst wordt verlengd.
7.5. Indien Opdrachtgever het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen plaats inlevert, is Opdrachtnemer bevoegd om de volledige daghuurprijs in rekening brengen voor elke dag dat het gehuurde te laat terug wordt gebracht. Daarnaast kan Opdrachtnemer de daghuurprijs verhogen met € 75,00 per dag voor elke dag dat het gehuurde te laat op de overeengekomen plaats ingeleverd wordt.
7.6. Opdrachtnemer inspecteert het gehuurde bij inlevering door Opdrachtgever op eventuele schade.

Artikel 8. Overige verplichtingen Opdrachtgever
8.1. Opdrachtgever dient het gehuurde te gebruiken zoals van hem verwacht mag worden en waarvoor het gehuurde bedoeld is.
8.2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat het gehuurde enkel gebruikt wordt door iemand die hiertoe in staat is en hiervoor bevoegd is. Opdrachtgever heeft de verplichting om personen die gebruik maken van het gehuurde op de regels van de verhuur te wijzen en om toezicht op de naleving door deze personen te houden.
8.3. Opdrachtgever heeft de verplichting om zorgvuldig met de bijbehorende spullen van het gehuurde om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan (maar niet uitsluitend) de documenten en de bediening van het gehuurde.
8.4. Opdrachtgever dient het gehuurde in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin Opdrachtgever deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen, onderhouden, gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering of ophalen. Eventuele kosten of arbeidstijd voortvloeiende uit het niet of niet volledig nakomen van deze verplichting is voor rekening van Opdrachtgever.
8.5. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zelf reparaties uit te voeren aan het gehuurde, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
8.6. Indien storingen of gebreken in of aan het gehuurde niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Opdrachtnemer is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
8.7. Het vervoeren van het gehuurde geschiedt door Opdrachtnemer. Opdrachtgever mag het gehuurde uitsluitend vervoeren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
8.8. Opdrachtgever is niet bevoegd om het gehuurde door te verhuren.

Artikel 9. Kosten
9.1. De prijzen worden vermeld op de website van Opdrachtnemer, in de winkel van Opdrachtnemer en/of in de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
9.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
9.3. Opdrachtgever is verplicht om een door Opdrachtnemer vastgestelde waarborgsom te voldoen, voordat Opdrachtgever het gehuurde in ontvangst neemt.
9.4. Indien op enig moment tijdens de huurperiode het bedrag van de door Opdrachtgever verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is Opdrachtnemer gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door Opdrachtnemer vast te stellen bedrag van Opdrachtgever te eisen.
9.5. Nadat Opdrachtnemer het gehuurde na afloop van de huurperiode van Opdrachtgever terugontvangen heeft, zal deze waarborgsom aan Opdrachtgever worden gerestitueerd met verrekening van bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) nog toekomende huurpenningen, schadevergoeding of kosten die voor rekening van Opdrachtgever komen. Opdrachtgever ontvang hiervoor een eindafrekening van Opdrachtnemer.

Artikel 10. Betaling
10.1. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag aan Opdrachtnemer op de wijze zoals omschreven in de overeenkomst, bestelbevestiging of factuur te betalen.
10.2. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag aan Opdrachtnemer te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet tijdig aan Opdrachtnemer betaalt, is Opdrachtnemer bevoegd om de extra kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van het verschuldigde bedrag door Opdrachtgever op Opdrachtgever te verhalen en/of de overeenkomst tussen Partijen te ontbinden.

Artikel 11. Risico
11.1. Het gehuurde is vanaf het moment dat het ter beschikking gesteld is aan Opdrachtgever voor risico van Opdrachtgever.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, zodra het gehuurde aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan schade die is ontstaan bij gebruik door Opdrachtgever in strijd met de verplichtingen of schade die is ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van Opdrachtgever.
11.3. Bij diefstal, schade of een gebrek aan het gehuurde wordt de vervangingswaarde van het gehuurde bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
11.4. Indien buiten schuld van Opdrachtgever schade of storing aan het gehuurde is ontstaan, heeft Opdrachtgever recht op vervanging door een gelijkwaardig object aan het gehuurde gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. Indien Opdrachtnemer geen gelijkwaardig object kan leveren zullen de kosten met betrekking de overige looptijd van de huurovereenkomst verrekend worden door Opdrachtnemer. Onkosten of schade door het uitvallen van het gehuurde kunnen niet op Opdrachtnemer verhaald worden.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. De eigendom van de te leveren producten berust bij Opdrachtnemer. Deze eigendom gaat op Opdrachtgever over na volledige voldoening door Opdrachtgever van al hetgeen Opdrachtnemer als tegenprestatie krachtens de overeenkomst voor geleverde producten, alsmede wegens tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever van deze te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
12.2. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren zolang de eigendom niet op Opdrachtgever is overgegaan.
12.3. Het is Opdrachtgever verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De producten van Opdrachtgever mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor de betaling van een vordering van een derde.
12.4. Indien derden beslag leggen of anderszins aanspraak maken op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
12.5. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op diens eerste verzoek mededelen waar de producten met het eigendomsvoorbehoud zich bevinden. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement dient Opdrachtgever de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer.
12.6. Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichting jegens Opdrachtnemer tekort schiet of Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichting tekort zal schieten, is Opdrachtgever gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zonder enige ingebrekestelling terug te nemen en daartoe de plaats waar deze producten zich bevinden te betreden. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
12.7. Als Opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer ten aanzien van deze producten als Opdrachtgever haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst tussen Partijen niet nakomt.

Artikel 13. Intellectueel Eigendom
13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en bijbehorende documentatie of andere materialen blijven te allen tijde bij Opdrachtnemer dan wel bij haar toeleverancier berusten.
13.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om logo’s of andere herkenningstekens op en van producten van Opdrachtnemer te wijzigen, te verwijderen of na te maken. Alle logo’s of andere herkenningstekens op en van producten, alsmede verwijzingen daarnaar op internet en in brochures en catalogi blijven, voor zover deze onderwerp zijn van enig recht van intellectuele eigendom, eigendom van Opdrachtnemer dan wel van de rechthebbende.

Artikel 14. Bedenktijd en ontbinding
14.1. Opdrachtgever heeft gedurende veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst een ontbindingsrecht. Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend bij overeenkomsten waarbij een consument Opdrachtgever is en is uitgesloten bij overeenkomsten waarbij een bedrijf Opdrachtgever is.
14.2. Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Opdrachtgever zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat Opdrachtgever het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in de winkel van Opdrachtnemer zou kunnen doen. Opdrachtgever zal anders aansprakelijk zijn voor de waardevermindering.
14.3. Opdrachtgever zendt het product op terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat, verpakking en conform de door Opdrachtnemer verstrekte duidelijke en redelijke instructies. De kosten met betrekking tot het terugsturen van het product komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen is tussen Partijen.
14.4. Hetgeen genoemd in artikel 11.1. geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, en de huurovereenkomst gesloten is binnen de zogenoemde verkoopruimte van Opdrachtnemer.
14.5. Hetgeen genoemd in artikel 11.1. geldt eveneens niet wanneer de huur met instemming van Opdrachtgever tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd en Opdrachtgever heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt. Is de huur reeds tijdens de bedenktermijn met instemming van Opdrachtgever gedeeltelijk uitgevoerd, dan geldt dat Opdrachtgever de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de bedenktijd.

Artikel 15. Beëindiging van de overeenkomst
15.1. Tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk indien er sprake is van schriftelijke overeenstemming tussen Partijen.
15.2. Indien er sprake is van een doorlopende huurovereenkomst heeft zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever het recht de huurovereenkomst op te zeggen, mits zulk schriftelijk geschiedt uiterlijk een maand voordat de huurovereenkomst zou aflopen.
15.3. Bij gebreke van een rechtsgeldige opzegging van een doorlopende huurovereenkomst wordt de lopende huurovereenkomst tussen Partijen telkens voortgezet voor eenzelfde periode, zoals initieel overeengekomen is tussen Partijen.
15.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, indien:
15.4.1. Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
15.4.2. Een van de partijen in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement wordt verklaard;
15.4.3. Opdrachtgever in strijd handelt met het recht.
15.4.4. Opdrachtnemer van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn, dat indien hij hiervan op de hoogte was geweest de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met Opdrachtgever zou aangaan.
15.5. Indien van het genoemde in artikel 9.4. sprake is, is Opdrachtnemer bevoegd om een vergoeding van de kosten, schade en rente te vragen.

Artikel 16. Annulering
16.1. De overeenkomst kan tussentijds geannuleerd worden, indien een verzoek tot annulering door Opdrachtgever schriftelijk bij Opdrachtnemer kenbaar gemaakt wordt.
16.2. Indien de overeenkomst door Opdrachtgever geannuleerd wordt is Opdrachtnemer bevoegd om voor de reeds gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden door Opdrachtnemer een verschuldigde vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
16.3. Indien Opdrachtnemer door overmacht of omstandigheden gedwongen wordt een huurovereenkomst te annuleren, zal getracht worden Opdrachtgever daarvan tijdig mondeling of schriftelijk op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 17: Klachtenregeling
Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst dienen volledig, duidelijk omschreven en binnen een redelijke bekwame tijd schriftelijk ingediend te worden bij Opdrachtnemer.

Artikel 18: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

× Kunnen wij u helpen?